• Obavijest o obradi osobnih podataka na društvenoj mreži Facebook i njenom servisu Messenger

  Arena Center Zagreb d.o.o., društvo sa sjedištem na adresi Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb, registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS) 080572329, OIB: 83997642580, u svojstvu voditelja obrade, obrađuje osobne podatke ispitanika koji se odluče za komunikaciju s profilom trgovačkog centra Arena Centar putem društvene mreže Facebook i njenog servisa Messenger na sljedeći način:

  Svrhe obrade:

  1. postupanje s obavijestima (komunikacijama) koje ste nam dostavili prilikom sudjelovanja u raznim kampanjama, događanjima ili nagradnim igrama (odnosno nagradnim natječajima) organiziranima u trgovačkom centru (Arena Centar ili Arena Park), kao i osiguravanje dodjele i dostave nagrada koje ste osvojili u tim kampanjama, događanjima ili nagradnim igrama (odnosno nagradnim natječajima);

  2. postupanje s bilo kakvim prigovorima ili zahtjevima u vezi Vašeg iskustva u trgovačkom centru (Arena Centar ili Arena Park);

  3. arhiviranje, odnosno rješavanje sporova, istraga ili bilo kojih drugih zahtjeva, pritužbi ili drugih postupaka u kojima je naše društvo stranka, provođenje kontroli rizika u vezi procedura i postupaka kao i provođenje revizija ili istraga na razini društva.

  Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju:

  • prilikom provođenja raznih kampanja, događanja ili nagradnih igara (odnosno nagradnih natječaja), obrađuju se osobni podaci navedeni u pravilima dotičnog događaja, s time da će pravila uvijek biti dostupna na web stranici Arena Centra (www.arenacentar.hr), odnosno Arena Parka (www.arenapark.hr);

  • što se tiče bilo kakvih prigovora ili zahtjeva u vezi Vašeg iskustva u trgovačkom centru (Arena Centar ili Arena Park), obrađujemo identifikacijske i kontaktne podatke, kao i bilo koje druge osobne podatke koje nam pružite.

  Kategorije ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju:

  • posjetitelji i klijenti trgovačkog centra (Arena Centar ili Arena Park);

  • sudionici kampanja, događanja ili nagradnih igara (odnosno nagradnih natječaja);

  • druge osobe koje podnose bilo kakve zahtjeve, prigovore ili sl.

  Pravna osnove za obradu:

  Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole, ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev ili zato što je obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa, ovisno o tome što je primjenjivo.

  Period pohrane:

  Osobni podaci koje obrađujemo se pohranjuju na rok koji je nužan za poštivanje pravnih obveza koje nam nameću propisi relevantni za našu poslovnu aktivnost.

  Što se tiče osobnih podataka prikupljenih tijekom provođenja raznih kampanja, događanja ili nagradnih igara (odnosno nagradnih natječaja), uvjeti obrade (uključujući i period pohrane) su uvijek navedeni u pravilima događaja, s time da će pravila uvijek biti dostupna na web stranici Arena Centra (www.arenacentar.hr), odnosno Arena Parka (www.arenapark.hr).

  Osobni podaci prikupljeni prilikom postupanja s bilo kakvim prigovorima ili zahtjevima u vezi Vašeg iskustva u trgovačkom centru (Arena Centar ili Arena Park) se čuvaju u skladu sa primjenjivim zastarnim rokovima (5 godina).

  Dijeljenje osobnih podataka:

  Osobne podatke koje zaprimimo prilikom komunikacije s profilom trgovačkog centra Arena Centar putem društvene mreže Facebook i njenog servisa Messenger će obrađivati društvo NEPI Croatia Management d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade.

  Također, pruženi osobni podaci mogu biti dijeljeni s:

  • odvjetničkim uredom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

  • nadležnim državnim tijelima sukladno zakonu;

  • društvo Drap d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 41437879613;

  • s drugim društvima koja posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe (više informacija o navedenoj grupi je dostupno na sljedećoj poveznici: https://nepirockcastle.com/portfolio/), i to u svrhe konsolidiranog upravljanja grupnim aktivnostima te u svrhe revizije ili kada primjenjivi propisi nameću ili dopuštaju takvu obrade.

  Prava ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju:

  1. Pravo na pristup– imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim osobnim podacima i određene informacije o obradi. Po zaprimljenom zahtjevu, također ćemo izdati kopiju osobnih podataka koje obrađujemo. Zahtjevi za dodatne kopije će biti naplaćeni prema stvarno nastalim troškovima.

  2. Pravo na ispravak– imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka te pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog i pružanjem dodatnih informacija.

  3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – u okolnostima propisanima zakonom, imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prema tome, može zatražiti brisanje osobnih podataka ako:

   • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

   • povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

   • uložite prigovor na obradu;

   • su osobni podaci nezakonito obrađeni;

   • se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze.

  4. Pravo na ograničenje obrade– imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

   • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

   • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka;

   • osobni podaci za potrebe obrade nam nisu potrebni, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

   • uložili ste prigovor na obradu za vrijeme koje nam je potrebno da provjerimo nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše interese ili prava i slobode.

  U ovim okolnostima, osobni podaci neće biti obrađeni, uz iznimku pohrane.

  1. Pravo na prigovor– imate pravo, na temelju svoje posebne situacije, u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu (uključujući izradu profila) osobnih podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu ili je, ako je to primjenjivo, obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti koja nam je povjerena. Promotivni materijali poslani elektroničkim putem mogu sadržavati kratke obavijesti o Vašem pravu na prigovor u vezi obrade osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaši osobni podaci više neće biti obrađivani u takve svrhe.

  2. Pravo na prenosivost podataka– imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ovo se pravo primjenjuje u slučaju da ste nam izravno pružili osobne podatke, obrada se provodi automatiziranim putem te se temelji na privoli ili je nužna za izvršavanje ugovora.

  3. Pravo na prigovor nadzornom tijelu– imate pravo uložiti prigovor na način obrade Vaših osobnih podataka. Prigovor se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb (više informacija je dostupno na poveznici: www.azop.hr).

  4. Pravo na povlačenje privole– imate pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka u slučajevima kada se obrada temelji na privoli. Povlačenje privole će imati samo budući učinak, odnosno obrada do koje došlo prije povlačenja ostaje zakonita.

  5. Dodatna prava u vezi automatiziranog donošenja odluka korištenog u pružanju usluga – ako koristimo automatizirano donošenje odluka u vezi Vaših osobnih podataka te takve odluke na Vas značajno utječu, imate pravo (a) na ljudsku intervenciju u vezi takve obrade, (b) izraziti vlastito stajalište u vezi takve obrade, (c) dobiti obrazloženje donesene odluke i (d) osporiti takvu odluku.

  Ova prava (osim prava na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koje se ostvaruje na način kako je to Agencija odredila – za više informacija posjetite službenu Internet stranicu www.azop.hr) se ostvaruju, pojedinačno ili skupno, slanjem dopisa ili poruke na sljedeće načine:

  • poštom na adresu Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb (na znanje: Arena Center Zagreb d.o.o.), ili na adresu Floreasca Business Park, zgrada A, 5. kat, 169A Calea Floreasca, Bukurešt 1, 014459, Rumunjska (na znanje: NEPI Rockcastle)

  • elektroničkom poštom na adresu zastita.podataka@nepirockcastle.com ili na adresu data.protection@nepirockcastle.com

  Dodatno, na razini NEPI Rockcastle grupe je imenovana službenica za zaštitu podataka koju se može kontaktirati ako postoje bilo kakvi prigovori ili upiti u vezi zaštite osobnih podataka i ostvarivanja prava u vezi zaštite osobnih podataka. Službenica za zaštitu podataka se može kontaktirati slanjem pisanog, datiranog i potpisanog zahtjeva, putem gore navedenih kontakt podataka.