Uvjeti korištenja Web stranice

 • 1. Uvjeti korištenja Web stranice

  • Općenito

   Web stranica Arena Centra, dostupna na www.arenacentar.hr, u vlasništvu je NE Property BV („Društvo“), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3. kat, Amsterdam, Nizozemska, registriranog pri Nizozemskoj trgovačkoj komori pod br. 34285470.

   Obavijest u vezi obrade osobnih podataka, dostupna ovdje, dio je ovih Uvjeta te detaljno opisuje kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo informacije Korisnika za vrijeme njihovog pretraživanja Web stranice, kao i njihova prava u pogledu njihovih osobnih podataka.

   Kako biste koristili Web stranicu, morate imati najmanje 16 godina starosti te prihvatiti ove Uvjete.

   Pristupom i korištenjem Web stranice, Korisnik izjavljuje da je upoznat i, gdje je to primjenjivo, prihvaća ove Uvjete kao i druge Politike važne za ovu Web stranicu.

   Ako se ne slažete s ovim Uvjetima, ili dijelom ovih Uvjeta, molimo Vas da ni na koji način ne koristite Web stranicu.

 • 2. Definicije

  • Website

   Web stranica

   www.arenacentar.hr

   Društvo

   NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3. kat, Amsterdam, Nizozemska, registriranog pri Nizozemskoj trgovačkoj komori pod br. 34285470, dio NEPI Rockcastle Grupe.

   Grupa

   Svi drugi entiteti NEPI Rockcastle Grupe. Popis društava NEPI Rockcastle grupe možete naći ovdje: www.nepirockcastle.com

   Korisnik/Korisnici

   Svaki korisnik/korisnici koji pretražuje i/ili čita i/ili koristi i/ili se prijavljuje na Web stranicu i/ili pretplaćuje na Newsletter

   Ugovor

   Znači ugovor sklopljen između korisnika i Društva, u skladu s ovim Uvjetima.

   Partneri – treće strane

   Partneri – treće strane odnosi se na partnere za čiji račun komuniciramo s Korisnicima te se dijele na: zakupnike trgovačkih centara NEPI Rockcastle Grupe, partnerske masovne medije, suradnike i organizatore događaja.

   Potpuni popis Partnera – trećih strana Arena Centra, ažuriran kvartalno, možete naći ovdje:

   https://www.arenacentar.hr/trgovine/trgovine

   https://www.arenacentar.hr/trgovine/restorani-i-kafici

   https://www.arenacentar.hr/trgovine/kino-i-zabava

   https://www.arenacentar.hr/trgovine/usluge

   Partneri – treće strane nemaju pristup osobnim podacima Korisnika, osim kada je Društvo od Korisnika za isto pribavilo prethodnu privolu.

   Zajednički partneri

   Društva:

   • Pružatelj CRM rješenja

   • Pružatelji usluga razvoja i održavanja Web stranice

   Izjavljuju da su Zajednički partneri Društva u značenju odredaba Europskih Uredbi te da je predmet ugovora ili suradnje usko povezan sa ispunjenjem obveze Društva prema Korisnicima u vidu pružanja usluge na stranici.

   Zajednički partneri odgovorni su za usklađenost s obvezama u vezi zaštite osobnih podataka kojima imaju pristup ili koje primaju od Društva ili bilo kojeg drugog društva u Grupi.

   Osobni podaci

   Bilo koje i sve informacije o Korisniku koje omogućuju identifikaciju istog, izravno ili neizravno, uključujući, ali bez ograničenja na, ime, prezime, spol, datum rođenja, e-mail adresu, broj mobitela, je li u braku, ima li djece, dob djece, itd., a koje pruži Korisnik u svrhu sudjelovanja u kampanjama, pretplate na Newsletter, slanje opcionalnih prijedloga, objavu materijala ili u bilo koju drugu svrhu.

   Službenik za zaštitu podataka

   Društvo i/ili Zajednički partneri imenovat će osobu odgovornu za informiranje i savjetovanje voditelja obrade, ili izvršitelja obrate, te radnika izvršitelja obrade o njihovim zakonskim obvezama kao i za nadziranje usklađenosti politika o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade ili izvršitelja obrade sa zakonodavstvom o zaštiti podataka, suradnju sa nadzornim tijelima, te djelovanje u svojstvu kontakt osobe za nadležno tijelo za poteškoće s obradom.

   Kontakt osoba Društva ili drugih društava u NEPI Rockcastle Grupi, npr. Službenik za zaštitu podataka može se kontaktirati na: data.protection@nepirockcastle.com.

 • 3. Pristup Web stranici

 • 4. Izvršenje Ugovora

  • Pristupanje i korištenje Web stranice znači Korisnikov izričit i neporeciv pristanak na sklapanje Ugovora koji uključuje ove Uvjete.

   Ugovor između Društva i Korisnika koji želi izraditi račun na Web stranici sklopljen je samo po dovršetku svih niže navedenih koraka:

   • Korisnik je pristupio Web stranici www.arenacentar.hr

   • Korisnik je pažljivo pročitao ove Uvjete i Obavijest o obradi osobnih podataka

   Prihvatom ovih Uvjeta, Korisnik prihvaća zamjenu svih drugih naknadnih ili istodobnih obveza u vezi ovih Uvjeta ovim Uvjetima. Iz ovih Uvjeta ne proizlaze prava trećih osoba.

 • 5. Trajanje i prestanak Ugovora

  • Smatra se da je ovaj Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme.


 • 6. Korištenje Web stranice

  • Korisnici nisu ovlašteni:

   • Pristupati i koristiti Web stranicu u svrhe i sredstvima koji se mogu tumačiti kao zlouporaba;

   • Koristiti Web stranicu na takav način ili poduzimati bilo kakve radnje koje uzrokuju ili mogu uzrokovati štetu Web stranici ili narušavanje funkcionalnosti, dostupnost ili pristupačnost Web stranice;

   • Koristiti Web stranicu ni na koji nezakoniti, prijevarni ili štetni način ili u vezi s bilo kakvim nezakonitim, prijevarnim ili štetnim aktivnostima;

   • Koristiti Web stranicu radi kopiranja, pohrane, hostinga, prijenosa, korištenja, objave ili distribucije bilo kakvih materijala koji sadrže (ili su povezani s) spyware, računalne viruse, Trojanske konje, crve ili bilo koji drugi računalni malware;

   • Izvršavati bilo koji oblik aktivnosti sistematskog sakupljanja podataka (uključujući, ali ne ograničeno na, povrat i prikupljanje informacija) u vezi ili povezanih sa Web stranicom, bez prethodnog pisanog pristanka Društva;

   • Koristiti podatke prikupljene s Web stranice za bilo koje izravne ili neizravne marketinške aktivnosti, uključujući, ali bez ograničenja na, e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing te izravne marketinške objave;

   • Koristiti podatke prikupljene s Web stranice kako bi kontaktirali fizičke ili pravne osobe ili druge osobe i entitete.

 • 7. Obrada osobnih podataka

  • Opći pravni okvir koji uređuje zaštitu osobnih podataka je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka br. 679/2016 („GDPR“) primjenjiva u Europskoj Uniji.

   www.arenacentar.hr koristi kolačiće. Više informacija o osobnim podacima koje prikupljaju datoteke kolačića Korisniku je dostupno ovdje: Politika kolačića.

   Više informacija o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke kada pristupite i koristite Web stranicu, uključujući i kada se prijavite za sudjelovanje u kampanjama koje Društvo organizira na Web stranici, te uključujući kako možete povući danu privolu, možete pronaći u Informativnoj obavijesti o obradi osobnih podataka.

 • 8. Intelektualno vlasništvo

  • Društvo poštuje tuđa prava intelektualnog vlasništva te zahtjeva od Korisnika da poštuju sva intelektualna prava u vlasništvu Društva ili trećih osoba.

   Sadržaji i grafike Web stranice, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstualni sadržaj, tehničke izvore svih postojećih i budućih usluga i postrojenja, u vlasništvu su Društva i/ili njegovih poslovnih Partnera, ovisno o sadržaju. Isti su zaštićeni autorskim pravima, žigovima, te drugim pravima i sporazumima. Društvo ne preuzima odgovornost za vjerodostojnost intelektualne imovine u vlasništvu njegovih poslovnih Partnera koja se koristi na Web stranice slijedom ugovora između potonjih strana. U slučaju da sadržaj Web stranice sadrži reference na poslovne Partnere Društva, na njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihovo poslovanje, točnije marketinške kampanje, proizvode i usluge, cijene, itd. Društvo ne snosi odgovornost za točnost i zakonitost takvih informacija pruženih u potpunosti od strane njegovih poslovnih Partnera, već za takve sadržaje potonji snosi potpunu odgovornost.

   Korištenjem određenih alata Web stranice, kada je to navedeno, Korisnici prijenose svoja prava intelektualnog vlasništva Društvu, što uključuje, ali bez ograničenja na, tekstove objavljene na Web stranici i datoteke učitane na Web stranicu.

   Korisnici su dužni poštivati intelektualno vlasništvo Društva, kao i svih njegovih poslovnih Partnera promoviranih na Web stranici, u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom. Korisnicima je zabranjeno koristiti sve slike, žigove ili znakovlje koje pripada Društvu ili trećim stranama, ako za isto nisu prethodno ishodili pisani pristanak ovlaštenih nositelja.

   U ovom pogledu, Korisnicima nije dozvoljeno:

   • Ponovno objavljivati sadržaje s Web stranice (uključujući replikaciju na drugim web stranicama);

   • Prodavati, iznajmljivati ili pod-licencirati materijale s Web stranice;

   • Otkrivati javnosti materijale s Web stranice;

   • Reproducirati, umnažati, kopirati ili koristiti materijale s Web stranice u marketinške svrhe;

   • Redistribuirati materijale s Web stranice, osim određenih sadržaja izričito stavljenih na raspolaganje za redistribuciju.

   Zahtjevi za korištenje sadržaja s Web stranice u svrhe različite od osobne upotrebe mogu se uputiti na adresu Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, 5. kat, Bukurešt, sektor 1 – za NEPI Rockcastle, ili e-mailom na adresu zastita.podataka@nepirockcastle.com

   Ovi Uvjeti ne daju Korisniku nikakvo pravo, pravni osnov ili pravni interes u vezi Web stranice, sadržaja u vlasništvu drugih osoba, a objavljenog na Web stranici, žigova, znakovlja ili drugih intelektualnih prava u vlasništvu Društva.

   Uzevši u obzir da Društvo želi unaprijediti iskustvo Korisnika Web stranice, Društvo potiče mišljenja i prijedloge; međutim, Društvo je ovlašteno koristiti komentare ili prijedloge bez ikakvih obveza prema Korisnicima.

   Mišljenja i prijedlozi mogu se uputiti na adresu Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, 5. kat, Bukurešt, sektor 1 – za NEPI Rockcastle, ili e-mailom na adresu zastita.podataka@nepirockcastle.com

 • 9. Odricanje i prijenos prava

  • Niti jedna situacija u kojoj Društvo ne postupi sukladno svojim pravima bez odgode neće se smatrati odricanjem korištenja takvog prava.

   U slučaju da ijedna odredba ovih Uvjeta postane nevažeća ili se ne može primijeniti, isto neće utjecati na druge odredbe te će one ostati na snazi i u potpunosti valjane te će se tumačiti u maksimalnom opsegu koji zakon dopušta.

   U iznad opisanom slučaju, nevaljane odredbe ili odredbe koje se ne mogu primijeniti biti će zamijenjene pravno prihvatljivim odredbama koje najbolje odgovaraju inicijalnoj namjeri Društva. Ovo se primjenjuje i na propuste.

   Korisnicima, u skladu s ovim Uvjetima, nije dozvoljeno prenositi svoja prava, djelomično ili u cijelosti.

   Društvo može prenijeti svoja prava bilo kojoj od svojih podružnica te bilo kojem drugom društvu NEPI Rockcastle Grupe, kao i bilo kojem pravnom slijedniku povezanom s ovom Web stranicom.

 • 10. Ograničenje odgovornosti

  • Društvo stavlja Web stranicu na raspolaganje KAKVA JEST, SA SVIM NJEZINIM NEDOSTACIMA te ONAKVU KAKVA JE DOSTUPNA, bez ikakvih izričitih ili prešutnih garancija. TAKOĐER NE DAJEMO NIKAVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU MARKETINŠKU GARANCIJU, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU, TOČNOST U ODREĐENE SVRHE ILI ZA ODREĐENU POTERBU. NE JAMČIMO DA ĆE REZULTATI KOJI SE MOGU POSTIĆI KORIŠTENJEM OVE WEB STRANICE BITI KORISNI, SIGURNI ILI TOČNI ILI DA ĆE ZADOVOLJITI POTREBE KORISNIKA.

   Društvo ne jamči da će Web stranica biti neprekidno dostupna.

   U slučaju potrebe za radovima održavanja, odnosno nedostupnosti Web stranice radi održavanja, Društvo će obavijestiti Korisnika kad pristupi Web stranici.

   Društvo neće snositi odgovornost za pad interneta/mreže i, posebice, padove zbog kojih se ne može pristupiti Web stranici nakon tehničkih ili drugih poteškoća koje su izvan kontrole Društva, kao što je viša sila, krivnja trećih strana.

   Društvo ne snosi odgovornost za netočne i/ili neistinite osobne podatke pružene od strane Korisnika, posebno one pružene od maloljetnika u nastojanju da stvore privid minimalne starosti 16 godina u svrhu izrade računa za Web stranicu.

   Korisnik je upoznat i prihvaća da Društvo nema kontrolu nad niti obvezu djelovanja u pogledu:

   • Sadržaja trećih strana kojima Korisnik pristupa putem Web stranice

   • Utjecaja koji sadržaj kojem se pristupa putem Web stranice ima na Korisnika

   • Korisnikovog tumačenja ili korištenja sadržaja Web stranice

   • Radnji koje Korisnik poduzme nakon pristupa sadržaju Web stranice

   • Točnosti sadržaja, usklađenosti s autorskim pravima, zakonitosti ili moralnosti materijala/informacija nađenih na poveznicama za druge web stranice, politika privatnosti i uvjeta primjenjivih na takve web stranice. Preporuča se prethodno pregledavanje pravnih uvjeta i drugih informacija povezanih s prikupljanjem osobnih podataka. Ovdje sadržana pravila primjenjiva su isključivo za informacije koje prikuplja ova Web stranica.

   • Štete nastale slijedom pogrešaka, netočnosti ili neažuriranja informacija objavljenih na Web stranici kao i proizašlih iz vanjskih izvora

   • Štetu proizašlu iz nedostupnosti Web stranice ili nemogućnosti pristupa određenim poveznicama na Web stranici

    • Društvo ne odgovara ni za kakvu, neizravnu, posebnu, slučajnu štetu proizašlu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Web stranice

   • Korisnik je upoznat i prihvaća da proizvodi ili promocije objavljene na Web stranici ne pripadaju Društvu već njegovim poslovnim Partnerima, i da su prikazana cijene dane u informativne svrhe te su podložne nenajavljenim promjenama za koje Društvo ne snosi pravnu odgovornost. Prezentacije u pogledu proizvoda, usluga i promocija prikazane na Web stranici pripadaju isključivo poslovnim Partnerima koji su temeljem zakona u cijelosti odgovorni za pružene informacije.

   • Korisnik je upoznat i prihvaća da Društvo nije odgovorno ni za kakav gubitak, izdatak, sudski postupak, tražbinu, trošak ili drugu obvezu proizašlu izravno iz nepridržavanja ovih Uvjeta

   • Korisnik je upoznat i prihvaća da Društvo pridržava pravo promijeniti informacije prikazane na Web stranici ukoliko su cijene ili druge pojedinosti vezane uz proizvode/promocije poslovnih Partnera Društva pogrešno prikazane, a pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost u tom pogledu

   • Korisnik razumije da su slike prikazane na Web stranici primjeri, te da se ispostavljeni proizvodi poslovnih Partnera Društva mogu razlikovati i u pogledu izgleda kao i slijedom promjena u karakteristikama i dizajnu, te da Društvo neće snositi nikakvu odgovornost u vezi s time

   • Društvo jamči optimalne performanse Web stranice samo prilikom korištenja Internet Explorer preglednika verzija 9 (najmanje), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

 • 11. Primjenjivo pravo

  • Na ove Uvjete primjenjuje se te će se isti tumačiti u skladu s Nizozemskim pravom.

   Strane će sve sporove u vezi s ovim Uvjetima rješavati mirnim putem u roku od 15 radnih dana, počevši od dana Korisnikove pisane obavijesti o istom. U slučaju da strane ne uspiju postići dogovor, takav spor rješavati će se pred nadležnim nizozemskim sudom.

   Potrošači se ne mogu odreći svojih zakonom zajamčenih prava. Bilo koja ugovorna odredba koja uklanja ili ograničava zakonska prava potrošača neće imati pravnog učinka na njih.

 • 12. Izmjene Uvjeta korištenja Web stranice

  • Ovi Uvjeti ažurirani su dana 16.1.2023.

   Društvo pridržava pravo revidirati i ažurirati ove Uvjete u svakom trenutku.

   Slijedom navedenog, molimo da provjerite odjeljak o Uvjetima prilikom posjeta Web stranici, a obzirom da se od Vašeg prošlog posjeta možda izmijenio.

   Ako imate bilo kakvih pitanja o informacijama sadržanim na ovoj stranici, molimo Vas da nam pišete na zastita.podataka@nepirockcastle.com

   U slučaju da promjena/dopuna umanjuje prava Korisnika, Društvo će Korisnika obavijestiti slanjem poruke na e-mail adresu povezanu s računom.

   Nastavkom korištenja Web stranice po uvođenju određenih izmjena/dopuna, Korisnik pristaje pridržavati se takvih izmjena/dopuna.

   U SLUČAJU DA KORISNIK NE ŽELI PRIHVATITI OVE UVJETE, UKLJUČUJUĆI NJIHOVE IZMJENE/DOPUNE, KORISNIK JE DUŽAN PRESTATI KORISTITI WEB STRANICU.

Idi na odjeljak